Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2011

ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ

1. Συνέρχεται σε συνεδριάσεις των μελών της κατά τις οποίες γίνονται ομιλίες, παρουσιάσεις περιπτώσεων, ανακοινώσεις θεμάτων, εισηγήσεις, διαλέξεις που αφορούν στα παιδιά προσχολικής ηλικίας, προβολές επιστημονικών ταινιών κλπ. Και οργανώνει φιλικές, τιμητικές ή εορταστικές εκδηλώσεις για τα μέλη της.

2. Διοργανώνει επιστημονικά συνέδρια, συγκεντρώσεις, σεμινάρια, ημερίδες σε κοινές συνεδριάσεις των μελών της ή με άλλα επιστημονικά σωματεία ή εν γένει νομικά πρόσωπα και ενώσεις προσώπων.

3. Οργανώνει συγκεντρώσεις, ημερίδες, διαλέξεις προς ενημέρωση των γονέων ή του κοινού.

4. Συνεργάζεται με επιφανείς επιστήμονες, διεθνείς επιστημονικές, επαγγελματικές οργανώσεις, οργανισμούς, σωματεία, διεθνείς ενώσεις και εν γένει νομικά πρόσωπα, ημεδαπά και αλλοδαπά και συμμετέχει σε συνέδρια συγκεντρώσεις και ημερίδες τους.

5. Συνεργάζεται με νομικά πρόσωπα, που έχουν συναφείς με αυτήν σκοπούς με στόχο την εναρμόνιση των κριτηρίων εκπαίδευσης των απασχολούμενων εν γένει με τα παιδιά προσχολικής ηλικίας όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

6. Προτείνει, γνωμοδοτεί και εισηγείται προς τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες ή Αρχές εν γένει θέματα συναφή με το σκοπό της.

7. Προκηρύσσει επιστημονικούς διαγωνισμούς, Βραβεία ή έπαθλα για θέματα που αφορούν στα παιδιά προσχολικής ηλικίας.

8. Δημοσιεύει επιστημονικές εργασίες, άρθρα, ομιλίες και λοιπό επιστημονικό υλικό σε περιοδικό ή περιοδικά, τα οποία εκδίδει.

9. Μεριμνά για την παραγωγή τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σποτ, μηνυμάτων, εκτεταμένων άρθρων και ρεπορτάζ που αποσκοπούν στην προσπάθεια πρόληψης και θεραπείας των παιδικών νοσημάτων και συναφών προς τις δραστηριότητες της στόχων.

10. Διοργανώνει παρουσιάσεις σε Δημόσια και Ιδιωτικά Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας.

11. Ιδρύει και οργανώνει επιστημονικές βιβλιοθήκες και συγκεντρώνει συγγράμματα, επιστημονικά βιβλία και άλλα συναφή περιοδικά.

12. Απονέμει υποτροφίες σε συνεργασία με άλλα νομικά πρόσωπα για μετεκπαίδευση σε ειδικότητες που έχουν σχέση με τα παιδιά προσχολικής ηλικίας.

13. Συνεργάζεται με κυβερνητικές αρχές και υπουργεία, επιστημονικά σωματεία, πανεπιστημιακούς φορείς, καθώς και με άλλες σχετικές οργανώσεις, ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα και εν γένει νομικά πρόσωπα για το σχεδιασμό και την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων, την οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων, την εφαρμογή προγράμματος ανταλλαγής επιστημόνων, την διοργάνωση, εκπόνηση, εκτέλεση και εποπτεία προγραμμάτων μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, την ηθική και υλική ενίσχυση ερευνητικών εργασιών και την αποστολή νέων επιστημόνων και ειδικευομένων σε μεγάλα κέντρα του εξωτερικού ή του εσωτερικού προς απόκτηση γνώσης ή την πραγματοποίηση ερευνητικών μελετών.

14. Συγκροτεί Περιφερειακά (διοικητικά) Τμήματα καθ’ όλη την Επικράτεια.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου